“Skolen er også forældrenes”

På Tolstrup-Stenum Friskole er forældrene en stor del af skolens liv, for det er nødvendigt med et tæt og godt samarbejde for at vore fælles børn og unge kan få den bedste skolegang. I et udviklingssamarbejde mellem forældre, elever og skolens pædagogiske personale har vi derfor stillet skarpt på skole-hjem samarbejdet og samlet det hele i en lille pjece – klik her for at downloade den: Skole & hjem pjece 01.08.22

Forventninger

For at få det bedste samarbejde har skolen opstillet nogle få forventninger, som er grundlæggende for det gode miljø på skolen.
Vi forventer således, at vore elever

  • har en positiv indstilling til skolen og egen skolegang
  • tiltaler og behandler alle med respekt og hensyn
  • møder til tiden
  • laver lektier og afleveringsopgaver til tiden
  • deltager aktivt i alle skolearrangementer i og uden for skoletid

Og vi forventer, at vore forældre

  • deltager i skolens fællesarrangementer og fællesarbejder
  • giver deres børn tid og ro til at passe skolearbejdet derhjemme
  • vedkender sig, at det er forældrene, der har hovedansvaret for børns opdragelse og adfærd

Overgang fra børnehave til skole

Ved overgangen fra børnehave til skole sker der store forandringer for barnet, der i 0. klasse bliver mødt med nye og større krav, fordi barnet nu er blevet skoleelev. Denne overgang kan være svær for nogle børn, og måske svær for forældrene at forstå og forholde sig til, så derfor har vi lavet en meget kort pjece med vejledning og forventninger ift. den proces. Pjecen kan downloades her: Klar til 0. klasse

Klasseforældreråd

I alle klasser vælges der hvert år et klasseforældreråd bestående af 3-4 forældre. Klasseforældrerådene har en vigtig opgave med bl.a. at hjælpe til med at skabe og fastholde det gode miljø i klassen og rådet er endvidere tovholdere ifm. forældreopgaver og vedligehold. Læs mere om klasseforældrerådets opgaver her: Klasseforældreråd 01.08.22

“Den gode klasse”

Det er kutyme, at alle klassernes forældre får vejledning i at bruge principperne fra “Den gode klasse”.
Materialet er en utrolig god hjælp til forældrenes samarbejde omkring klassen og den sociale liv, og mødet omkring “Den gode klasse” sker min. 1 gang om året.
Mere info kan læses her: Den gode klasse oplæg til forældre 01.08.23

Vedligehold

Vedligeholdelsesarbejdet er en på alle måder vigtig del af samarbejdet mellem hjem og skole, og det er en videreførelse af det pionerarbejde, der var forudsætningen for, at skolen kunne starte i 1988. Desuden oplever vi, at samarbejdet omkring vedligehold til stadighed er med til at styrke klassesammenholdet til gavn for børn og voksne.
Klasseforældrerådet sørger for indkaldelse til dette arbejde, hvor alle forældre således er forpligtigede til at deltage.

Vintervedligehold foregår lørdag i uge 6 fra 11.30-13.30 (ca.), og sommervedligehold foregår som regel med fælles opstart den første søndag i sommerferien, typisk 4-5 timers arbejde pr. familie.
Ved sommervedligehold mødes forældrene til rundstykker 8.30, hvorefter opgaverne fordeles, så alle er færdige på samme tid.