Værdigrundlag

Tolstrup-Stenum Friskoles undervisning følger de ministerielle vejledende læseplaner og er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for eksisterende prøveformer.
Det er skolens mål at give eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle de nedenstående kompetencer.

HØJT FAGLIGT NIVEAU
På Tolstrup-Stenum Friskole kan vi tilbyde et højt fagligt niveau med vægt på det enkelte barns forudsætninger i et engageret og udviklende undervisningsmiljø.

TILLIDSFULD ATMOSFÆRE
Undervisningen foregår i en tillidsfuld atmosfære med henblik på at styrke elevens selvværd og virkelyst.

TRYGT MILJØ
Vi lægger meget vægt på at skabe et socialt trygt miljø med en god omgangstone og hensynsfuld adfærd med respekt for hinandens forskelligheder.

ANSVARLIGHED
Vores skolehverdag bygger på samarbejde, fællesskab og ansvarlighed.

LÆS OM SKOLENS KERNEOPGAVE HER: Kerneopgaven TSF 010119
LÆS OM SKOLENS ARBEJDE MED BØRNEKONVENTIONEN HER: Børnekonventionen, TSF, 04.07.19
LÆS MERE OM SKOLENS FAGLIGE PROFILE UNDER “UNDERVISNING”

Historie

Tolstrup-Stenum Friskole blev oprettet i 1988 af forældre og andre interesserede i Stenum Centralskoles distrikt. Baggrunden var en kommunal beslutning om lukning af den lokale skole og overflytning af eleverne til Thise og Serritslev. Skolen var fra starten tænkt som afløser for centralskolen og med nogenlunde samme målsætning og indhold som den sædvanligvis gældende i folkeskolen.
Fra starten var skolen en ganske lille skole med kun 68 elever, hvilket gav en nær kontakt mellem skole og hjem. Som tiden gik, voksede skolen, og flere klassetrin kom til. I dag har skolen ca. 200 elever, og skolen bliver nu også søgt som alternativ til den offentlige skole af elever fra Brønderslev by og Hjørring kommune.
Skolens fremtidige historie arbejder vi dagligt på at gøre så spændende og udviklende for det enkelte barn som overhovedet muligt. Støbeskeen med idéer er altid fyldt, og sammen glæder vi os til, at nye skibe sættes i søen sideløbende med, at vi bevarer den ånd og kultur, som er grundlaget for Tolstrup-Stenum Friskole

Vedtægter

§ 1
”Tolstrup-Stenum Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Brønderslev kommune. Skolen er oprettet i 1988 og har CVR-nummer: 12 23 37 79.

§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk.2.
Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolen kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen.
Stk.3.
Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen er ikke underlagt særlige politiske, religiøse eller pædagogiske retninger, men er oprettet primært som en ”egnens skole”.

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

§ 4
Forældrekredsen består af forældre til elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 5 og § 13 stk.2.
Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 4.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.5.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
Stk.6.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

§ 5
I henhold til §4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Stk.2.
Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at reglerne for forældrevalgt tilsyn overholdes.
Stk.3.
Såfremt det forældrekredsvalgte tilsyn varetages ved valg af tilsynsførende skal den tilsynsførende, så vidt muligt, uddybe den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 6
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen via mail til forældrekredsen samt ved almindeligt brev til de af skolekredsens medlemmer der ikke er medlemmer af forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Skolekredsens valg af suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 15 % af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 8
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og § 20.
Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, alle forældre til børn på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt udelukkende af og blandt forældrekredsen, mens 3 vælges af alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.
Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 4 forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 6.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.
Stk.7.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Stk. 8.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 10
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 11
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver inden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 12
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 13
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.
Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 14
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

§ 15
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

§ 16
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 17
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk. 2.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med lovgivningen og de af Undervisningsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Stk.3.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

§ 18
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom. Sådanne ændringer skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
Stk. 5
Vedtægtsændringer er ikke gældende medmindre de:

 1. indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen og hvem der er næstformand for bestyrelsen,
 2. er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,
 3. angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og
 4. er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

§ 19
Indstilling til beslutning om nedlæggelse af skolen kan kun fremsættes, såfremt mindst to tredjedele af skolens bestyrelse er enige herom. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.
Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Stk. 3.
§ 19 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.
Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk.6.
Mulige overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v..

§ 20
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.
Således endeligt vedtaget på generalforsamling 16.06.21 og 30.06.21.

Således endeligt vedtaget ved generalforsamlingen d. 10.02.07 og d. 29.03.07.