Skoleprofil

På Tolstrup-Stenum Friskole vægter vi særlige faglige og tværfaglige områder. Læs herunder om naturfagsprofil, musikprofil, dansk- og matematikfaglige tiltag, undervisning på tværs, profiler for de tre afdelinger samt “Den nye skoledag på TSF”.

Naturfagsprofil – naturfag med tryk på!

Naturfagsundervisningen har flotte vilkår på Tolstrup-Stenum Friskole både hvad angår resurser, lokaler og naturområder.
Vi har således ift. den nye skoledag valgt at opprioritere naturfagene således

 • 0.-3. klasse har to ekstra ”Natur- & trivselstimer” ugentligt
 • 4.-6. klasse har en ekstra matematiktime ugentligt
 • 5.-6. klasse deltager hvert år i Naturfagsmaraton sammen med en masse andre 5.-6. klasser fra Nordjylland
 • 7.-9. klasse har på alle årgange 6 naturfagstimer ugentligt til biologi, geografi og fysik & kemi

Naturfagene holder til i inspirerende og veludstyrede lokaler, der blev indviet i 2006, og lokalerne giver rig mulighed for at arbejde undersøgende og praktisk med fagene natur & teknik, biologi, geografi samt fysik & kemi.
Udover vore moderne lokaler er vi omgivet af en rig natur, der giver fine muligheder i undervisningen. Tidligere lærere og ildsjæle fra Stenum og omegn har lagt jord til små ”naturoaser” i området, der giver rig mulighed for at inddrage naturen og ting herfra i undervisningen. Når der skal arbejdes med planter og dyr fra skov og krat, går vi en tur i ”Kajs Skov” få meter fra skolen, og når der skal arbejdes med dyr og planter i vandhullet, går vi få hundrede meter ned til ”Doras Sø” og arbejder der i fantastiske omgivelser.

I juni 2017 blev Stenum Stien indviet som en del af Hjertestien. Stien er en smuk natursti, der bl.a. går forbi Doras Sø og Pouls Bro.
I efteråret 2019 blev Skoleskoven anlagt på “Halvors jord” sydvest for skolen, og 10.000 træer blev plantet i området.
Skoleskoven har indgange 3 forskellige steder og er inddelt i Egeskoven, Kastanjeskoven, Løvskoven og Nåleskoven, som hver især er opdelt med brede stier.

Musikprofil – når musikken spiller en rolle!

Skolen har en lang og stolt tradition for, at sang og musik er en stor del af skolens liv. Musikken står stærkt som fag, ligesom sang & musik spiller en væsentlig rolle ift. at styrke fællesskabet på kryds og tværs af alle aldre. Herunder kan du læse om nogle af de mange musikalske aktiviteter, der foregår på skolen.

 • Morgensang – hele skolen starter hver dag med morgensang klokken 8.00
 • Musik som fag fra 0.-9. klasse med mulighed for at aflægge prøve i musik efter 8. klasse
 • MiniMus for alle elever i 0.-3. klasse – der synges, danses og “stompes” hver tirsdag
 • Korkester er et tilbud til eleverne i 4.-6. klasse – der spilles og synges hver mandag
 • Sammenspil for 7.-9. klasse – foregår på TSF med underviser fra Kulturskolen
 • Samarbejde med Kulturskolen med følgende undervisning på TSF: Guitar, trommer, saxofon, klaver, violin, fløjte, grundskolehold for 0.-1. klasse
 • Forårskoncert afholdes i maj måned sammen med Kulturskolen
 • Spil Dansk fejres hvert år i oktober
 • Luciaoptog d. 13. december for skolens elever, børnehavebørnene og dagplejen
 • Skolekoncerter afholdes så vidt muligt, så alle elever oplever en koncert hvert år
 • Skolefestforestillingen har altid masser af musik – forestillingen opføres ofte som en musical

Dansk- og matematikfaglige tiltag

DANSK- OG MATEMATIKTRÆNING
I indskolingen tilbyder vi allerede fra slutningen af 1. klasse et bogstav-læsekursus for de elever, der har brug for mere støtte til at komme i gang med læsningen. I 2.-3. klasse kan enkelte elever blive tilbudt læseløftforløb, som er intens læsetræning. I 4. klasse har vi et VAKS hold, som er et læse-staveforløb, der træner elevernes ordlæsestrategier, og i de ældste klasser skræddersys forskellige læse- og staveforløb.
Desuden tilbydes matematiktræning, hvis muligt.

IT-HJÆLPEMIDLER
Elever, der har læse-stave vanskeligeheder, tilbydes vejledning og træning i at bruge forskellige hjælpeprogrammer til oplæsning, ordforslag, indscanning og tale til tekst mv.

Undervisning på kryds og tværs

I hverdagen følger undervisningen skemaet, men på særlige dage og uger brydes skemaet op og giver plads til undervisning “på kryds og tværs”. Her tilrettelægges undervisningen på tværs af fag eller klasser, og ofte får det kreative større plads end vanligt. Dagene rummer eks. de “timeløse fag” som færdsel, seksualundervisning samt uddannelsesvejledning, men de giver også plads til faglig fordybelse i forskellige større emner.
Dagene er et hit både hos børn og voksne, fordi der sker uventede ting, og fordi der som regel er bedre tid til de forskellige emner og opgaver.

Indskolingsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på, at alle børn føler sig set hver dag!
 • dagligdagen kendetegnes ved ro, struktur og rutiner
 • skabe anerkendende rammer for det enkelte barn
 • børn og voksne hjælper hinanden i dagligdagen
 • fejl er justerbar læring
 • arbejde med sociale færdigheder og en god tone både i undervisningssituationer og i frikvarterer
 • samarbejde med børnehaven og Spiloppen
 • samarbejde med hjemmet bl.a. med udgangspunkt i ”Den gode klasse”
 • udarbejde elevplaner på baggrund af daglig iagttagelse, elevsamtaler og tests

Mellemtrinsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på sociale færdigheder, respekten for hinanden samt lysten til at lære
 • arbejde med brobygning mellem indskolingen og mellemtrin samt mellemtrin og udskoling
 • arbejde periodevis på tværs af klasser
 • teste eleverne og følge op på resultatet
 • styrke den enkelte elevs faglige udvikling og forberede dem bedst muligt til overbygningen
 • tydeliggøre undervisningens faglige mål ved brug af synlige læringsmål
 • arbejde på, at eleverne gradvist bliver mere selvstændige og kan påtage sig mere ansvar – a. overfor hjemmearbejde og brug af Teams
 • have jævnlig forældrekontakt via nyhedsbreve, forældremøder, telefonsamtaler samt mail
 • afholde klasselærermøder med klassens primære lærere
 • afholde elevsamtaler og udarbejde elevplaner

Udskolingsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på, at eleverne bliver til noget men også til nogen
 • skabe rammer, som giver skoleglæde og stolthed over at være en del af TSF
 • skabe et samarbejde mellem hjemmet og skolen, som støtter eleven i at tage medansvar for egen og andres skolegang
 • have fokus på at forberede eleverne til folkeskolens prøver
 • bruge lærerstyring som redskab for at skabe rammer for et trygt fællesskab, hvor alle har en plads
 • understøtte skolens ældste elever i at være gode rollemodeller for de yngre elever
 • danne fællesskaber på tværs af klassetrinnene gennem arbejde med venskabsklasser, emneuger og fokusdage
 • tage på lejrskole i 7. og 9. klasse for at styrke elevernes faglige viden og klassens fællesskab
 • at skabe rammer og muligheder for, at udskolingseleverne kan have indholdsrige og aktive pauser

Den nye skoledag på TSF

Skolereformen har bragt store forandringer i skolerne rundt omkring, men vi har nøje udvalgt det, vi ønskede at tage med fra reformen.
Læs om den overordnede plan for skoledagen på TSF her: TSF august 2021