Skoleprofil

På Tolstrup-Stenum Friskole vægter vi særlige faglige og tværfaglige områder. Læs herunder om naturfagsprofil, musikprofil, dansk- og matematikfaglige tiltag, undervisning på tværs samt profiler for de tre afdelinger.

Naturfagsprofil – naturfag med tryk på!

Naturfagsundervisningen har flotte vilkår på Tolstrup-Stenum Friskole både hvad angår resurser, lokaler og naturområder.
Vi har valgt at opprioritere naturfagene således

 • 5.-6. klasse deltager hvert år i Naturfagsmaraton sammen med en masse andre 5.-6. klasser fra Nordjylland
 • 7.-9. klasse har fuld skrue på naturfagstimerne med 6 ugentligelektioner i 7.-8. samt 7. lektioner i 9.
 • Science er et frivilligt tilbud til elever i 4.-6. klasse, hvor der er plads til naturfaglig fordybelse
 • MatX er et frivilligt tilbud til elever i 7.-9. klasse, der gerne vil udfordres lidt ekstra i matematik

Naturfagene holder til i inspirerende og veludstyrede lokaler, som giver rig mulighed for at arbejde undersøgende og praktisk med fagene natur & teknologi, biologi, geografi samt fysik & kemi.
Udover vore moderne lokaler er vi omgivet af en rig natur, der giver fine muligheder i undervisningen. Tidligere lærere og ildsjæle fra Stenum og omegn har lagt jord til små ”naturoaser” i området, der giver rig mulighed for at inddrage naturen og ting herfra i undervisningen. Når der skal arbejdes med planter og dyr fra skov og krat, går vi en tur i ”Kajs Skov” få meter fra skolen, og når der skal arbejdes med dyr og planter i vandhullet, går vi få hundrede meter ned til ”Doras Sø” og arbejder der i fantastiske omgivelser.

I juni 2017 blev Stenum Stien indviet som en del af Hjertestien. Stien er en smuk natursti, der bl.a. går forbi Doras Sø og Pouls Bro.
I efteråret 2019 blev Skoleskoven anlagt på “Halvors jord” sydvest for skolen, og 10.000 træer blev plantet i området.
Skoleskoven har indgange 3 forskellige steder og er inddelt i Egeskoven, Kastanjeskoven, Løvskoven og Nåleskoven, som hver især er opdelt med brede stier.

Musikprofil – når musikken spiller en rolle!

Skolen har en lang og stolt tradition for, at sang og musik er en stor del af skolens liv. Musikken står stærkt som fag, ligesom sang & musik spiller en væsentlig rolle ift. at styrke fællesskabet på kryds og tværs af alle aldre. Herunder kan du læse om nogle af de mange musikalske aktiviteter, der foregår på skolen.

 • Morgensang hver dag klokken 9.45 i forhallen
 • Musik som fag fra 0.-8. klasse med aflæggelse af praktisk-musisk prøve i musik efter 8. klasse
 • MiniMus for alle elever i 0.-3. klasse – der synges, danses og “stompes” hver onsdag
 • Korkester er et tilbud til eleverne i 4.-6. klasse – der spilles og synges hver torsdag
 • Samarbejde med Kulturskolen med solo-undervisning i guitar, trommer, saxofon, klaver samt grundskolehold for hhv. 0.-1. klasse og 2. klasse
 • Samarbejde med Kulturskolen om sammenspil for elever i 7.-9. klasse – sammenspil foregår om muligt på TSF
 • Forårskoncert afholdes i maj måned sammen med Kulturskolen
 • Spil Dansk fejres hvert år i primo november (uge 44) med optræden af bl.a. Korkester og Lærerband
 • Luciaoptog d. 13. december for skolens elever, børnehavebørnene og dagplejen
 • Korkester underholder ved året Kunstudstilling i marts
 • Skolekoncerter afholdes så vidt muligt, så alle elever oplever en koncert hvert år
 • Skolefestforestillingen har altid masser af musik og opføres oftest som en musical

Dansk- og matematikfaglige tiltag

DANSK- OG MATEMATIKTRÆNING
I indskolingen tilbyder vi allerede fra slutningen af 1. klasse et bogstav-læsekursus for de elever, der har brug for mere støtte til at komme i gang med læsningen.
I 2.-3. klasse kan enkelte elever blive tilbudt læseløftforløb, som er intens læsetræning, og i 4. klasse har vi et VAKS-hold, som er et læse-staveforløb, der træner elevernes ordlæse-strategier.
I de ældste klasser skræddersys forskellige træningsforløb, der som oftest tager udgangspunkt i brug af IT-hjælpemidler – se herunder.
Desuden tilbydes matematiktræning, hvis muligt.

IT-HJÆLPEMIDLER
Elever, der har læse-stave vanskeligeheder, vejledes og trænes i at bruge forskellige hjælpeprogrammer til oplæsning, ordforslag, indscanning og tale til tekst mv.
Alle vore O-elever får vejledning ca. hver uge.

Undervisning på kryds og tværs

I hverdagen følger undervisningen skemaet, men på særlige dage og uger brydes skemaet op og giver plads til undervisning “på kryds og tværs”.
Her tilrettelægges undervisningen på tværs af fag eller klasser, og ofte får det kreative større plads end vanligt. Dagene rummer eks. de “timeløse fag” som færdsel, seksualundervisning samt uddannelsesvejledning, men de giver også plads til faglig fordybelse i forskellige større emner.
Dagene er et hit både hos børn og voksne, fordi der sker uventede ting, og fordi der som regel er bedre tid til de forskellige emner og opgaver.

Indskolingsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på, at alle børn er glade for at komme i skole
 • skabe en dagligdag, der kendetegnes ved ro, struktur og rutiner
 • skabe anerkendende rammer hvor alle børn føler sig set hver dag
 • børn og voksne samarbejder om at skabe en tryg dagligdag for alle
 • arbejde med elevinddragelse såvel fagligt som socialt
 • arbejde med sociale færdigheder og en god tone både i undervisning og frikvarterer
 • gøre børnene selvhjulpne og dermed øge deres selvstændighed
 • vægte et godt samarbejde med børnehaven og Spiloppen
 • vægte et godt samarbejde med hjemmet bl.a. med udgangspunkt i ”Den gode klasse”
 • udarbejde elevplaner på baggrund af daglig iagttagelse, elevsamtaler og tests

Mellemtrinsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på sociale færdigheder, respekten for hinanden og lysten til at lære
 • arbejde i perioder på tværs af klasser
 • teste eleverne og følge op på resultatet med henblik på videre faglig, personlig og social udvikling
 • styrke den enkelte elevs faglige udvikling og forberede dem bedst muligt til overbygningen
 • tydeliggøre undervisningens faglige læringsmål
 • arbejde på, at eleverne gradvist bliver mere selvstændige og kan påtage sig mere ansvar – bl.a. overfor hjemmearbejde og brug af Teams
 • have jævnlig forældrekontakt via nyhedsbreve, forældremøder, telefonsamtaler samt mail
 • afholde klasselærermøder med klassens primære lærere
 • afholde elevsamtaler og udarbejde elevplaner

Udskolingsprofil

Vi arbejder for en skoledag, som sigter mod faglighed og fællesskab ved at

 • have fokus på, at eleverne bliver til noget men også til nogen
 • skabe rammer, som giver skoleglæde og stolthed over at være en del af TSF
 • skabe et samarbejde mellem hjemmet og skolen, som støtter eleven i at tage medansvar for egen skolegang
 • have fokus på at forberede eleverne til folkeskolens prøver
 • bruge lærerstyring som redskab for at skabe rammer for et trygt fællesskab, hvor alle har en plads
 • understøtte skolens ældste elever i at være gode rollemodeller for de yngre elever
 • danne fællesskaber på tværs af klassetrinnene gennem arbejde med venskabsklasser, emneuger og fokusdage
 • tage på lejrskole i 7. og 9. klasse samt 2 fokusdøgn for at styrke elevernes faglige viden og klassens fællesskab
 • at skabe rammer og muligheder for, at udskolingseleverne kan have indholdsrige og aktive pauser